We will send our technicians to maintain the elevator at site according to the annual elevator maintenance plan. Including checking and reporting the deterioration of spare parts to the customer.

บริษัทฯจะจัดส่งช่างบริการเข้าบำรุงรักษาลิฟต์ ตามแผนการบำรุงรักษาลิฟต์ รายปี รวมถึงตรวจสอบและทำรายงานความเสื่อมสภาพของอะไหล่ ตามสภาพหรืออายุการใช้งาน เพื่อประกอบการวางแผนการเปลี่ยนอะไหล่ ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องเต็มประสิทธิภาพ

 

This type of contract covers the Gencom standard maintenance according to the maintenance schedule. This includes cleaning, adjusting, oiling, and 24-hour service nationwide. But exclude all spare parts. Suitable for budget clients.
สัญญาแบบไม่รวมอะไหล่ เป็นประเภทการบริการที่ครอบคลุมการบริการตรวจสอบตามกำหนดเวลา รวมถึงการทำความสะอาด ปรับแต่ง หล่อลื่น ตามจุดต่างๆ และ การเรียกซ่อมฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าที่มีงบประมาณจำกัด แต่ต้องการให้อุปกรณ์ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

 

This type of contract covers the Gencom standard maintenance according to the maintenance schedule. This includes cleaning, adjusting, oiling, and 24-hour service nationwide. Except spare parts that have a long service life. Such as Motor Gear or Gearless, Wire Rope, and Electric Cable. Suitable for customers who are able to efficiently allocate budgets without worrying about replacement budgets during the year.
สัญญาแบบรวมอะไหล่ยกเว้น เป็นประเภทการบริการบำรุงรักษา รวมถึงการดูแลปรับเปลี่ยนอะไหล่ตามสภาพและอายุการใช้งานที่มีการสึกหรอตามปกติ ครอบคลุมอะไหล่ทุกประเภทยกเว้น อะไหล่ที่มีอายุการใช้งานยาวนาน เช่น ชุดขับเคลื่อน มอเตอร์ สลิงฉุด สลิงชุดควบคุมความเร็ว สายสัญญาณเคลื่อนที่ การบริการเรียกซ่อมฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าที่สามารถจัดสรรงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องกังวลถึงงบประมาณการเปลี่ยนอะไหล่ทั่วไปในระหว่างปี

 


Suitable for customers who want the equipment to work at full efficiency at all times. By using the budget appropriately.
สัญญาแบบรวมอะไหล่ทุกประเภท เป็นประเภทการบริการบำรุงรักษาที่ครอบคลุมถึงการปรับเปลี่ยนอะไหล่ทุกชนิดที่มีการใช้งานและสึกหรอตามสภาพและอายุงานตามมาตรฐานสากล และ รวมถึงการบริการเรียกซ่อมฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการให้อุปกรณ์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพตลอดเวลา โดยใช้งบประมาณได้อย่างเหมาะสม

 

Nowadays, elevator equipment and parts is developed every year. Producers and research teams continuously develop their own products. Makes the elevator equipment parts produced better more responsive to users be safety. There are more functions than before. And it is more environmentally friendly. When the old elevator parts have been obsolete or damaged, deteriorated. It will become a problem that affects people who use the elevator and related people, such as building administrators, including investors in the building. Elevator upgrades and replacement parts can therefore help to enhance the safety, image, beauty, and modernity. Currently the company has a complete warehouse of elevator equipment and parts. It is the spare part that corresponds to the replacement of the original equipment well without problems.

ปัจจุบันอุปกรณ์ลิฟต์ถูกพัฒนาขึ้นในทุกปี ผู้ผลิตและทีมวิจัยได้พัฒนาสินค้าของตัวเองอย่างต่อเนื่อง ทำให้อะไหล่อุปกรณ์ลิฟต์ที่ผลิตออกมาดีขึ้น ตอบโจทย์ผู้ใช้งานมากขึ้น มีความปลอดภัย มีฟังชั่นเพิ่มเติมจากเดิม และมีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งเมื่อชิ้นส่วนอุปกรณ์อะไหล่ลิฟต์รุ่นเก่าได้ล้าสมัยไปแล้ว หรือเกิดการชำรุด เสียหาย เสื่อมสภาพ ก็จะกลายเป็นปัญหาที่ส่งผลต่อผู้ที่ใช้งานลิฟต์และผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ดูแลอาคาร รวมถึงผู้ลงทุนในตัวอาคารได้ การอัพเกรดและเปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์จึงสามารถช่วยเสริมความปลอดภัย ภาพลักษณ์ ความสวยงาม และความทันสมัยมากขึ้น โดยปัจจุบัน บริษัทฯมีคลังอะไหล่อุปกรณ์ลิฟต์ครบวงจร และเป็นอะไหล่อุปกรณ์ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนอุปกรณ์เดิมได้อย่างดี ไม่มีปัญหา

“GENCOM” Elevator modernization is the process of upgrading and replacement the critical parts of the elevator in order for it to be able to handle new technology. The elevator will better performance, improve safety, and even give the aesthetics an up-to-date appeal. For the components replaced are Traction machine (PM gearless traction machine or Motor Gear), Speed Governor, Elevator Drive and Control systeml, Wire Rope, Door operator, Landing Door, and etc.

การปรับปรุงลิฟต์เก่าทั้งระบบไปสู่เทคโนโลยีใหม่โดย Gencom คือกระบวนการยกระดับและเปลี่ยนชิ้นส่วนที่สำคัญของลิฟต์เพื่อให้สามารถจัดการเทคโนโลยีใหม่ได้ ลิฟต์จะมีสมรรถนะที่ดีขึ้นปรับปรุงความปลอดภัยและให้ความสวยงามที่น่าดึงดูด สำหรับชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนเช่นเครื่องลาก (PM gearless traction machine หรือ Motor Gear), Speed Governor, ระบบขับเคลื่อนลิฟต์และระบบควบคุม, ลวดสลิง, ผู้ควบคุมประตู, ประตูลงบันไดและอื่นๆ